fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
17
Jan

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

  • 17/01/2024
  • 17:24:06
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 199

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2   

      ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ดังกล่าว จำนวน 7 คน รายชื่อตามเอกสาร  มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครทุน ฉบับจริงทุกเอกสาร  มาส่งบัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ 18-27 มกราคม  พ.ศ.2567 ในวัน-เวลาทำการ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี                                           

      หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ขอให้แจ้งฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย  โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File    Attach File (For IOS)