fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
17
Mar

กำหนดการและรายละเอียดการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และสวทช.

  • 17/03/2021
  • 09:41:08
  • Sansanee Emprakot
  • 276

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 -2567 ระยะเวลา 5 ปี ให้ทุนนักศึกษาไม่เกิน 125 ทุน แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 75 ทุน ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 50 ทุน และเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 แล้ว  นั้น  จึงขอแจ้งกำหนดการคัดเลือกข้อโครงการวิจัย เป็นวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 09.30- 16.00 น. และรายละเอียด (เอกสารแนบ)

Attach File