fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
12
Jan

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2565

  • 12/01/2022
  • 10:55:05
  • Sansanee Emprakot
  • 2245

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรงบประมาณ เงินเหลือจ่ายและเงินจัดสรรค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรพิเศษ (หน่วยงาน)  แผนงาน วิจัย กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่  รายละเอียด ดังนี้

1. นักศึกษาประสงค์จะสมัครให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (บ. 010) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัครโดยดำเนินการ Scan เอกสารประกอบทั้งหมดลงนามครบถ้วนและส่งแบบ Online  ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/index.php

 * นักศึกษาที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ รูปแบบ Online  ขอให้แนบภาพประกอบขณะนำเสนอ ด้วยค่ะ

2. กำหนดการเปิดรับสมัคร  ดังนี้

รอบที่

ยื่นใบสมัคร

ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

1/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

2/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

วันที่ 30 เมษายน 2565

 

3/2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือจนกว่างบประมาณหมด รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนฯ (เอกสารแนบ) ติดตามข้อมูลที่ www.grad.kmutnb.ac.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th  

** บัณฑิตวทิยาลัยปิดระบบการรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการณ ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565  เนื่องจากงบประมาณหมด   ขออภัยในความไม่สะดวก **

 

Attach File