fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
15
Sep

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • 15/09/2022
  • 15:59:25
  • Sansanee Emprakot
  • 1184

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่  รายละเอียด ดังนี้

1. นักศึกษาประสงค์จะสมัครให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (บ. 010) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัครโดยดำเนินการ Scan เอกสารประกอบทั้งหมดลงนามครบถ้วนและส่งแบบ Online  ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/index.php

 * นักศึกษาที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ รูปแบบ Online  ขอให้แนบภาพประกอบขณะนำเสนอด้วย

2. กำหนดการเปิดรับสมัคร  ดังนี้

 

รอบที่

ยื่นใบสมัคร

ปิดรับสมัคร

1/2566

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

2/2566

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

วันที่ 31 มกราคม 2566

3/2566

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือจนกว่างบประมาณหมด

 

รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนฯ (เอกสารแนบ) ติดตามข้อมูลที่ www.grad.kmutnb.ac.th 

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th  

Attach File